ประกาศ วช. เรื่องแนวทางการใช้งานระบบ DRMS คลิกที่นี่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท/อื่นๆ

drms