ประกาศ วช. เรื่องแนวทางการใช้งานระบบ DRMS คลิกที่นี่
   สื่อการสอน

1. การลงทะเบียนนักวิจัยและการเข้าใช้งานระบบ

2. การยื่นข้อเสนอโครงการ

3. การแก้ไขโครงการหลังจากได้รับจัดสรร และการรายงานผลการดำเนินงาน

4. การรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ